Suche im Forum:
Suchen


Autor Nachricht
Beitrag06.10.2012 um 17:26 (UTC)    
Titel: Fragen..

Hallo Leute ich hab mein Habbo Style:

Code:
            <td><script language=JavaScript>m='%3Cscript%20language%3DJavaScript%3Em%3D%27%253Cscript%2520language%253DJavaScript%253Em%253D%2527%25253Ca%252520href%25253D%252522http%25253A//faulis-design-support.de.tl/%252522%252520target%25253D%252522http%25253A//faulis-design-support.de.tl/%252522%25253E%252520%25253Cimg%252520src%25253D%252522http%25253A//img.webme.com/pic/f/faulis-design-support/design.bmp%252522%25253E%25253C/a%25253E%25250D%25250A%25253Cdiv%252520align%25253D%252522center%252522%25253E%252520%25253Ctable%252520border%25253D%2525220%252522%252520width%25253D%25252270%252525%252522%25253E%252520%25253Ctr%25253E%252520%25253Ctd%25253E%252520%25253Ccenter%25253E%25253Cstyle%252520type%25253D%252522text/css%252522%25253E%252520%25253C%252521--%25250D%25250A/*%252520Hintergrund%252520hinter%252520Design%252520*/%25250D%25250Abody%252520%25257B%25250D%25250Abackground-color%25253A%252523000000%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//www.habbotimes.net/assets/media/fancenter/wallpapers//vale_desktop1_1280x1024.gif%252529%25253B%25250D%25250Abackground-repeat%25253A%252520repeat%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Acenter%25253B%25250D%25250Abackground-attachment%25253Afixed%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Schriftfarbe%252520+%252520Gr%2525F6%2525DFe%252520auf%252520allen%252520Seiten%252520*/%25250D%25250Atd%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%252523000000%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Aleft%25253B%25250D%25250Afont-family%25253A%252520arial%25252Cverdana%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Linkfarben%252520+%252520Gr%2525F6%2525DFen%252520auf%252520Seiten%252520*/%25250D%25250Aa%25253Alink%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%2525230000FF%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Atext-decoration%25253Anone%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520besuchte%252520Links%252520*/%25250D%25250Aa%25253Avisited%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%25252392278f%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Atext-decoration%25253Anone%25253B%25257D%25250D%25250A/*Hover-Effekt%252520bei%252520Links*/%25250D%25250Aa%25253Ahover%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%25252300bff3%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Atext-decoration%25253Anone%25253B%25257D%25250D%25250A/*%252520Header%252520oben%252520*/%25250D%25250Atd.edit_header_full%252520%25257B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habbo-galerie/headerversion8.png%252529%25253B%25250D%25250Abackground-repeat%25253Ano-repeat%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%25250D%25250Aheight%25253A104px%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Titel%252520im%252520Header%252520entfernen%252520*/%25250D%25250Atd.headline%252520%25257Bvisibility%25253Ahidden%25253B%25257D%25250D%25250A/*%252520Titel%252520%2525FCber%252520Navigation%252520*/%25250D%25250Atd.nav_heading%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%252523FFFFFF%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-color%25253A%252523FFFFFF%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Afont-weight%25253Abold%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Aleft%25253B%25250D%25250Aheight%25253A28px%25253B%25250D%25250Abackground-color%25253A%252523transparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habboflying/tdnavheadingv3.png%252529%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Navigation%252520Buttons%252520*/%25250D%25250Atd.nav%252520%25257B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253A%252520url%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habboflying/e4rt5z6u.png%252529%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%252520%25257D%25250D%25250Atd.edit_links_bg%252520%25257B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//theme.webme.com/designs/red/images/links.gif%252529%252520%252521important%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Hover-Effekt%252520Navigation%252520Buttons%252520*/%25250D%25250Atd.nav%25253Ahover%252520%25257B%25250D%25250Abackground-color%25253A%252523transparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habboflying/e4rt5z6u.png%252529%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Ge%2525F6ffnetes%252520Menu%252520*/%25250D%25250Atr.checked_menu%252520td%252520%25257B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habboflying/e4rt5z6u.png%252529%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Ge%2525F6ffnetes%252520Menu%252520Hover%252520*/%25250D%25250Atr.checked_menu%252520td%25253Ahover%252520%25257B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habboflying/e4rt5z6u.png%252529%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Ge%2525F6ffnetes%252520Menu%252520Schrift%252520*/%25250D%25250Atr.checked_menu%252520td%252520a%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%252523FFFFFF%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Atext-decoration%25253Anone%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Aleft%25253B%25250D%25250Afont-weight%25253A%252520bold%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Textlinks%252520in%252520Navigation%252520*/%25250D%25250Atd.nav%252520a%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%252523FFFFFF%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Atext-decoration%25253Anone%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Aleft%25253B%25250D%25250Afont-weight%25253Abold%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Hover-Effekt%252520Textlinks%252520*/%25250D%25250Atd.nav%252520a%25253Ahover%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%252523202020%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Atext-decoration%25253Anone%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Aleft%25253B%25250D%25250Afont-weight%25253Abold%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Bild%252520unter%252520Navigation%252520*/%25250D%25250Atd.edit_below_nav%252520img%252520%25257B%25250D%25250Avisibility%25253Ahidden%25253B%252520%25257D%25250D%25250Atd.edit_below_nav%252520%25257B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528%252529%25253B%25250D%25250Abackground-repeat%25253Ano-repeat%25253B%25250D%25250Aheight%25253A6px%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Feld%252520hinter%252520Navigation%252520/%252520Kein%252520Scrollbalken%252520mehr%252520bei%252520Seiten%252520mit%252520wenig%252520Inhalt%252520*/%25250D%25250Atd.edit_main_tr%252520%25257B%25250D%25250Aheight%25253A%25252050%252525%252520%252521important%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Hintergrund%252520Navigation%252520*/%25250D%25250Atd.edit_navi_headbg%252520%25257B%25250D%25250Aheight%25253A%25252050%252525%25253B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528URL%252529%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Balken%252520%2525FCber%252520Textfeld%252520*/%25250D%25250Atd.edit_content_top%252520%25257B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habbo-galerie/oberteil.png%252529%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Seitentitel%252520%2525FCber%252520Textfeld%252520*/%25250D%25250Atd.headline2%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%252523000000%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Aleft%25253B%25250D%25250Afont-weight%25253Abold%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Textfeld%252520*/%25250D%25250Atd.edit_content%252520%25257B%25250D%25250Apadding%25253A10px%25253B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habbo-galerie/mitte.png%252529%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Linke%252520Spalte%252520im%252520Textfeld%252520*/%25250D%25250Atd.edit_content_left_spacer%252520%25257B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528URL%252529%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Rechte%252520Spalte%252520im%252520Textfeld%252520*/%25250D%25250Atd.edit_content_right_spacer%252520%25257B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528URL%252529%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Erste%252520Balken%252520unter%252520Textfeld%252520*/%25250D%25250Atd.edit_content_bottom%252520%25257B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habbo-galerie/unterseite.png%252529%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%25250D%25250Abackground-repeat%25253Ano-repeat%25253B%25250D%25250Afont-color%25253Ablack%25253B%25250D%25250Afont-weight%25253Abold%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Zweiter%252520Balken%252520unter%252520Textfeld%252520%252528mit%252520Counter%252529%252520*/%25250D%25250Atd.edit_content_bottom2%252520%25257B%25250D%25250Adisplay%25253Anone%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Counter%252520/%252520Besucherz%2525E4hler%252520*/%25250D%25250Atd.edit_content_bottom2%252520%25257B%25250D%25250Adisplay%25253Anone%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520gro%2525DFe%252520Feld%252520unter%252520Textfeld%252520*/%25250D%25250Atd.edit_rechts_cbg%252520%25257B%25250D%25250Abackground-image%25253A%252520url%252528URL%252529%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Streifen%252520rechts%252520vom%252520Design%252520*/%25250D%25250Atd.edit_rechts_sbg%252520%25257B%25250D%25250Adisplay%25253Anone%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Titel%252520%2525FCber%252520rechter%252520Box%252520*/%25250D%25250Atd.sidebar_heading%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%252523000000%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family%25253Aarial%25252Cverdana%252520%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Aleft%25253B%25250D%25250Afont-weight%25253Abold%25253B%25250D%25250Aheight%25253A24px%25253B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habboflying/utzhgfbvf.png%252529%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520rechte%252520Boxen%2525201%252520bis%2525205%252520*/%25250D%25250Atd.shouty%25252C%252520.shouty2%25252C%252520.shouty3%25252C%252520.shouty4%25252C%252520.shouty5%252520%25257B%25250D%25250Acolor%25253A%252523000000%25253B%25250D%25250Afont-size%25253A12px%25253B%25250D%25250Afont-family.arial%25252Cverdana%25253B%25250D%25250Atext-align%25253Aleft%25253B%25250D%25250Abackground-color%25253Atransparent%25253B%25250D%25250Abackground-image%25253Aurl%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habboflying/looooool.png%252529%25253B%25250D%25250Abackground-repeat%25253Arepeat%25253B%25250D%25250Aborder%25253A0px%252520solid%252520%252523000000%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Abschlu%2525DF%252520unter%252520Boxen%2525201%252520bis%2525205%252520entfernt%252520mit%252520*/%25250D%25250Atd.edit_rb_footer%252520%25257B%25250D%25250Abackground-image%25253A%252520url%252528http%25253A//img.webme.com/pic/h/habboflying/fth6zu7.png%252529%25253B%25250D%25250Abackground-repeat%25253A%252520no-repeat%25253B%25250D%25250Aheight%25253A15px%25253B%252520%25257D%25250D%25250A/*%252520Hintergrund%252520unter%252520rechten%252520Boxen%252520*/%25250D%25250Atd.edit_rechts_bottom%252520%25257B%25250D%25250Abackground-image%25253A%252520url%252528URL%252529%25253B%252520%25257D%25250D%25250A--%25253E%252520%25253C/style%25253E%25253C/center%25253E%2527%253Bd%253Dunescape%2528m%2529%253Bdocument.write%2528d%2529%253B%253C/script%253E%27%3Bd%3Dunescape%28m%29%3Bdocument.write%28d%29%3B%3C/script%3E';d=unescape(m);document.write(d);</script></td>
        </tr>
   


versucht einzufügen. Dies klappte nicht vielleicht hatte ich es wo falsch eingetragen. Sagt mir bitte was daran falsch ist, und wo ich denn Code dann einfügen muss.
Beitrag09.10.2012 um 16:05 (UTC)    
Titel:

Wo hast du denn das her?

mfg Omba
______________
Beitrag09.10.2012 um 20:14 (UTC)    
Titel:

Co net Seite die sollche Codes anbietet Wink

Naja.. Das Thema ist erledigt^^

Hab bereits ne Lösung, aber Danke..
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de